ما از در تماس بودن با شما خوشحال می شویم!

چه در مورد جامعه ما کنجکاو باشید،
یا سوالی داشته باشید،
و یا حتی فقط برای گفتن سلام!

تماس با ما

قنتاب، خیابان بندر الجسه تلفن: +968 24 85 700 0
کد پستی605 ، 115 مسقط تلفن داخلی: +968 9858 9993
سلطان نشین عمان
خیابان المنتظه تلفن: +968 24 85 707 0
Muscat تلفن داخلی: +968 9858 9993
سلطان نشین عمان

به ما ایمیل بزنید

info@muscatbay.com