شرایط مورد نیاز


اندازه ملک (متر مربع)

از
To

اتاق خواب


محله

 • Share

Sky Garden Penthouse-051-05

3+1+ Powder Room حمام/سرویس بهداشتی, اتاق خواب, 8 اتاق ها, Car Park: 2
اندازه ملک : 335.56 m2

این ملک برای اجار

View More
 • Share
 • Share

Nameer Island-V-011

4+1+ Powder Room حمام/سرویس بهداشتی, اتاق خواب, 8 اتاق ها, Car Park: 2
اندازه ملک : 497.62 m2

این ملک برای اجار

View More
 • Share
 • Share

Bay Residences-2 Bedroom Smart Investor-057-3A

2 حمام/سرویس بهداشتی, اتاق خواب, 2 اتاق ها, Car Park: 1
اندازه ملک : 115.47 m2

این ملک برای اجار

View More
 • Share
 • Share

اقامتگاه های 2 خوابه سرمایه گذار هوشمند خلیج -055-4A

2 حمام/سرویس بهداشتی, اتاق خواب, 3 اتاق ها, Car Park: 1
اندازه ملک : 115.47 m2

این ملک برای اجار

View More
 • Share
 • Share

Bay Residences-2 Bedroom Premium-049-02

2+1+ Powder Room حمام/سرویس بهداشتی, اتاق خواب, 4 اتاق ها, Car Park: 2
اندازه ملک : 199.13 m2

این ملک برای اجار

View More
 • Share
 • Share

اقامتگاه های دو خوابه پریمیوم خلیج 01-074

2+1+ Powder Room حمام/سرویس بهداشتی, اتاق خواب, 4 اتاق ها, Car Park: 2
اندازه ملک : 199.13 m2

این ملک برای خرید

View More
 • Share
 • Share

جزیره نامیر-V-010

4+1+ Powder Room حمام/سرویس بهداشتی, اتاق خواب, 8 اتاق ها, Car Park: 2
اندازه ملک : 497.62 m2

این ملک برای اجار

View More
 • Share
 • Share

جزیره نامیر-V-006

4+1 Powder Room حمام/سرویس بهداشتی, اتاق خواب, 8 اتاق ها, Car Park: 2
اندازه ملک : 497.62 m2

این ملک برای اجار

View More
 • Share
 • Share

پنت هاوس اسکای گاردن-060-06

3+1+ Powder Room حمام/سرویس بهداشتی, اتاق خواب, 8 اتاق ها, Car Park: 2
اندازه ملک : 335.56 m2

این ملک برای اجار

View More
 • Share
 • Share

پنت هاوس اسکای گاردن -057-06

3+1+ Powder Room حمام/سرویس بهداشتی, اتاق خواب, 8 اتاق ها, Car Park: 2
اندازه ملک : 335.56 m2

این ملک برای اجار

View More
 • Share
 • Share

اقامتگاه های 2 خوابه سرمایه گذار هوشمند خلیج -058-3A

2 حمام/سرویس بهداشتی, اتاق خواب, 3 اتاق ها, Car Park: 1
اندازه ملک : 115.47 m2

این ملک برای اجار

View More
 • Share
 • Share

اقامتگاه های 1 خوابه خلیج-057-3A

1 حمام/سرویس بهداشتی, اتاق خواب, 2 اتاق ها, Car Park: 1
اندازه ملک : 79.99 m2

این ملک برای اجار

View More
 • Share
 • Share

زها-V-012

6 حمام/سرویس بهداشتی, اتاق خواب, 8 اتاق ها, Car Park: 2
اندازه ملک : 422.24 m2

این ملک برای اجار

View More
 • Share
 • Share

اقامتگاه های 2 خوابه سرمایه گذار هوشمند خلیج -055-4A

2 حمام/سرویس بهداشتی, اتاق خواب, 3 اتاق ها, Car Park: 1
اندازه ملک : 115.47 m2

این ملک برای خرید

View More
 • Share
 • Share

اقامتگاه های 1 خوابه خلیج -054-4B

1 حمام/سرویس بهداشتی, اتاق خواب, 2 اتاق ها, Car Park: 1
اندازه ملک : 79.99 m2

این ملک برای خرید

View More
 • Share
 • Share

پنت هاوس اسکای گاردن -054-05

3+1+ Powder Room حمام/سرویس بهداشتی, اتاق خواب, 8 اتاق ها, Car Park: 2
اندازه ملک : 335.56 m2

این ملک برای خرید

View More
 • Share
 • Share

پنت هاوس اسکای گاردن -054-06

3+1+ Powder Room حمام/سرویس بهداشتی, اتاق خواب, 8 اتاق ها, Car Park: 2
اندازه ملک : 335.56 m2

این ملک برای خرید

View More
 • Share
 • Share

پنت هاوس اسکای گاردن -053-05

3+1+ Powder Room حمام/سرویس بهداشتی, اتاق خواب, 8 اتاق ها, Car Park: 2
اندازه ملک : 335.56 m2

این ملک برای خرید

View More
 • Share
 • Share

وجد-006

4+1+ 2 Powder Room حمام/سرویس بهداشتی, اتاق خواب, 12 اتاق ها, Car Park: 5
اندازه ملک : 760.40 m2

این ملک برای خرید

View More
 • Share
 • Share

وجد -007

4+1+ 2 Powder Room حمام/سرویس بهداشتی, اتاق خواب, 12 اتاق ها, Car Park: 5
اندازه ملک : 750.35 m2

این ملک برای خرید

View More
 • Share
 • Share

وجد -001

4+1+ 2 Powder Room حمام/سرویس بهداشتی, اتاق خواب, 12 اتاق ها, Car Park: 5
اندازه ملک : 750.35 m2

این ملک برای خرید

View More
 • Share
 • Share

نامیر-V-010

4+1+ Powder Room حمام/سرویس بهداشتی, اتاق خواب, 8 اتاق ها, Car Park: 2
اندازه ملک : 497.62 m2

این ملک برای خرید

View More
 • Share
 • Share

نامیر-V-006

4+1+ Powder Room حمام/سرویس بهداشتی, اتاق خواب, 8 اتاق ها, Car Park: 2
اندازه ملک : 497.62 m2

این ملک برای خرید

View More
 • Share
 • Share

پارکلند باشگاه زها -V-011

4+1+ Powder Room حمام/سرویس بهداشتی, اتاق خواب, 8 اتاق ها, Car Park: 2
اندازه ملک : 422.24 m2

این ملک برای خرید

View More
 • Share
 • Share

پارکلند باشگاه زها -V-009

4+1+ Powder Room حمام/سرویس بهداشتی, اتاق خواب, 8 اتاق ها, Car Park: 2
اندازه ملک : 422.24 m2

این ملک برای خرید

View More
 • Share
 • Share

پارکلند باشگاه زها -V-008

4+1+ Powder Room حمام/سرویس بهداشتی, اتاق خواب, 8 اتاق ها, Car Park: 2
اندازه ملک : 422.24 m2

این ملک برای خرید

View More
 • Share
 • Share

باشگاه ساحلی زها -V-033

4+1+ Powder Room حمام/سرویس بهداشتی, اتاق خواب, 8 اتاق ها, Car Park: 2
اندازه ملک : 422.24 m2

این ملک برای خرید

View More
 • Share
 • Share

باشگاه ساحلی زها -V-029

3+1+ Powder Room حمام/سرویس بهداشتی, اتاق خواب, 7 اتاق ها, Car Park: 2
اندازه ملک : 357.12 m2

این ملک برای خرید

View More
 • Share
 • Share

زها-V-024

3+1+ Powder Room حمام/سرویس بهداشتی, اتاق خواب, 7 اتاق ها, Car Park: 2
اندازه ملک : 357.12 m2

این ملک برای خرید

View More
 • Share