شرایط مورد نیاز


اندازه ملک (متر مربع)

از
To

اتاق خواب


محله

 • Share

Sky Garden Penthouse 57

1,699.00 OMR/MO

اتاق خواب, Car Park: 2
اندازه ملک : 355 m2

این ملک برای اجار

View More
 • Share
 • Share

Nameer Island 17

2,099.00 OMR/MO

4 اتاق خواب, Car Park: 2
اندازه ملک : 498 m2

این ملک برای اجار

View More
 • Share
 • Share

Sky Garden Penthouse

800.00 OMR/MO

3+1+ Powder Room حمام/سرویس بهداشتی, اتاق خواب, 8 اتاق ها, Car Park: 2
اندازه ملک : 335.56 m2

این ملک برای اجار

View More
 • Share
 • Share

Nameer Island

1,400.00 OMR/MO

4+1+ Powder Room حمام/سرویس بهداشتی, اتاق خواب, 8 اتاق ها, Car Park: 2
اندازه ملک : 497.62 m2

این ملک برای اجار

View More
 • Share
فروخته شد
 • Share

Bay Residences-2 Bedroom Smart Investor

450.00 OMR/MO

2 حمام/سرویس بهداشتی, اتاق خواب, 2 اتاق ها, Car Park: 1
اندازه ملک : 115.47 m2

این ملک برای اجار

View More
 • Share
فروخته شد
 • Share

اقامتگاه های 2 خوابه سرمایه گذار هوشمند خلیج

450.00 OMR/MO

2 حمام/سرویس بهداشتی, اتاق خواب, 3 اتاق ها, Car Park: 1
اندازه ملک : 115.47 m2

این ملک برای اجار

View More
 • Share
فروخته شد
 • Share

Bay Residences-2 Bedroom Premium

650.00 OMR/MO

2+1+ Powder Room حمام/سرویس بهداشتی, اتاق خواب, 4 اتاق ها, Car Park: 2
اندازه ملک : 199.13 m2

این ملک برای اجار

View More
 • Share
 • Share

جزیره نامیر

1,400.00 OMR/MO

4+1+ Powder Room حمام/سرویس بهداشتی, اتاق خواب, 8 اتاق ها, Car Park: 2
اندازه ملک : 497.62 m2

این ملک برای اجار

View More
 • Share
 • Share

جزیره نامیر

1,400.00 OMR/MO

4+1 Powder Room حمام/سرویس بهداشتی, اتاق خواب, 8 اتاق ها, Car Park: 2
اندازه ملک : 497.62 m2

این ملک برای اجار

View More
 • Share
 • Share

پنت هاوس اسکای گاردن

800.00 OMR/MO

3+1+ Powder Room حمام/سرویس بهداشتی, اتاق خواب, 8 اتاق ها, Car Park: 2
اندازه ملک : 335.56 m2

این ملک برای اجار

View More
 • Share
 • Share

پنت هاوس اسکای گاردن

800.00 OMR/MO

3+1+ Powder Room حمام/سرویس بهداشتی, اتاق خواب, 8 اتاق ها, Car Park: 2
اندازه ملک : 335.56 m2

این ملک برای اجار

View More
 • Share
فروخته شد
 • Share

اقامتگاه های 2 خوابه سرمایه گذار هوشمند خلیج

450.00 OMR/MO

2 حمام/سرویس بهداشتی, اتاق خواب, 3 اتاق ها, Car Park: 1
اندازه ملک : 115.47 m2

این ملک برای اجار

View More
 • Share
فروخته شد
 • Share

اقامتگاه های 1 خوابه خلیج

400.00 OMR/MO

1 حمام/سرویس بهداشتی, اتاق خواب, 2 اتاق ها, Car Park: 1
اندازه ملک : 79.99 m2

این ملک برای اجار

View More
 • Share
 • Share

زها

1,200.00 OMR/MO

6 حمام/سرویس بهداشتی, اتاق خواب, 8 اتاق ها, Car Park: 2
اندازه ملک : 422.24 m2

این ملک برای اجار

View More
 • Share
فروخته شد
 • Share

اقامتگاه های 2 خوابه سرمایه گذار هوشمند خلیج

2 حمام/سرویس بهداشتی, اتاق خواب, 3 اتاق ها, Car Park: 1
اندازه ملک : 115.47 m2

این ملک برای خرید

View More
 • Share
فروخته شد
 • Share

اقامتگاه های 1 خوابه خلیج

1 حمام/سرویس بهداشتی, اتاق خواب, 2 اتاق ها, Car Park: 1
اندازه ملک : 79.99 m2

این ملک برای خرید

View More
 • Share
 • Share

پنت هاوس اسکای گاردن

3+1+ Powder Room حمام/سرویس بهداشتی, اتاق خواب, 8 اتاق ها, Car Park: 2
اندازه ملک : 335.56 m2

این ملک برای خرید

View More
 • Share
 • Share

پنت هاوس اسکای گاردن

3+1+ Powder Room حمام/سرویس بهداشتی, اتاق خواب, 8 اتاق ها, Car Park: 2
اندازه ملک : 335.56 m2

این ملک برای خرید

View More
 • Share
 • Share

پنت هاوس اسکای گاردن

3+1+ Powder Room حمام/سرویس بهداشتی, اتاق خواب, 8 اتاق ها, Car Park: 2
اندازه ملک : 335.56 m2

این ملک برای خرید

View More
 • Share
 • Share

وجد

4+1+ 2 Powder Room حمام/سرویس بهداشتی, اتاق خواب, 12 اتاق ها, Car Park: 5
اندازه ملک : 760.40 m2

این ملک برای خرید

View More
 • Share
 • Share

وجد

4+1+ 2 Powder Room حمام/سرویس بهداشتی, اتاق خواب, 12 اتاق ها, Car Park: 5
اندازه ملک : 750.35 m2

این ملک برای خرید

View More
 • Share
 • Share

وجد

4+1+ 2 Powder Room حمام/سرویس بهداشتی, اتاق خواب, 12 اتاق ها, Car Park: 5
اندازه ملک : 750.35 m2

این ملک برای خرید

View More
 • Share
 • Share

نامیر

4+1+ Powder Room حمام/سرویس بهداشتی, اتاق خواب, 8 اتاق ها, Car Park: 2
اندازه ملک : 497.62 m2

این ملک برای خرید

View More
 • Share
 • Share

نامیر

4+1+ Powder Room حمام/سرویس بهداشتی, اتاق خواب, 8 اتاق ها, Car Park: 2
اندازه ملک : 497.62 m2

این ملک برای خرید

View More
 • Share
 • Share

پارکلند باشگاه زها

4+1+ Powder Room حمام/سرویس بهداشتی, اتاق خواب, 8 اتاق ها, Car Park: 2
اندازه ملک : 422.24 m2

این ملک برای خرید

View More
 • Share
 • Share

پارکلند باشگاه زها

4+1+ Powder Room حمام/سرویس بهداشتی, اتاق خواب, 8 اتاق ها, Car Park: 2
اندازه ملک : 422.24 m2

این ملک برای خرید

View More
 • Share
 • Share

پارکلند باشگاه زها

4+1+ Powder Room حمام/سرویس بهداشتی, اتاق خواب, 8 اتاق ها, Car Park: 2
اندازه ملک : 422.24 m2

این ملک برای خرید

View More
 • Share
 • Share

باشگاه ساحلی زها

4+1+ Powder Room حمام/سرویس بهداشتی, اتاق خواب, 8 اتاق ها, Car Park: 2
اندازه ملک : 422.24 m2

این ملک برای خرید

View More
 • Share
 • Share

باشگاه ساحلی زها

3+1+ Powder Room حمام/سرویس بهداشتی, اتاق خواب, 7 اتاق ها, Car Park: 2
اندازه ملک : 357.12 m2

این ملک برای خرید

View More
 • Share
 • Share

زها

3+1+ Powder Room حمام/سرویس بهداشتی, اتاق خواب, 7 اتاق ها, Car Park: 2
اندازه ملک : 357.12 m2

این ملک برای خرید

View More
 • Share